zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Informacja o projekcie

Drukuj

 

W dniu 30 października 2020 roku została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowa nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 o dofinansowanie Projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” POIS.01.01.01-00-0010/19 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 22 grudnia 2021 roku została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowa nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P o dofinansowanie w formie pożyczki Przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” Współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego.

W dniu 28 czerwca 2022 roku został podpisany Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03 do Umowy o dofinansowanie  nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 z dnia 30 października 2021 roku, zwiększający kwotę dofinansowania.

W dniu 28 czerwca 2022 roku został podpisany Aneks nr 1/613 do Umowy pożyczki nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P z dnia 22 grudnia 2021 roku, zwiększający kwotę dofinansowania w formie pożyczki.

W dniu 14 września 2022 roku została zawarta z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie i Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie umowa nr 3/KO/2022/KONS o kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”

W dniu 30 grudnia 2022 roku został podpisany Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-04 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 z dnia 30 października 2021 roku, zmieniający planowany całkowity koszt realizacji Projektu oraz wydłużający okres kwalifikowania wydatków.

W dniu 06 marca 2023 roku został podpisany Aneks nr 2/301 do Umowy pożyczki nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmieniający okres na jaki zostaje udzielona pożyczka oraz zmieniający okres karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki.

W dniu 20 lipca 2023 roku został podpisany Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-05 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 z dnia 30 października 2021 roku, zmieniający planowany całkowity koszt realizacji Projektu.

Opis projektu:
 

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Ciepłowni geotermalnej w Kole wraz z odwierceniem otworu KOŁO GT-2. Otwór zostanie wykonany, jako pionowy o głębokości końcowej wynoszącej 2950 m (+/- 10%).

Ciepłownia geotermalna będzie się opierać na pracy dubletu geotermalnego, tj. dwóch otworów geotermalnych: zrealizowanego otworu Koło GT-1 oraz projektowanego otworu Koło GT-2.

Produkcja energii polegać będzie na bezpośredniej wymianie ciepła między wodą geotermalną pochodzącą z jednego z otworów, a wodą sieciową. Wymiana ciepła odbywać się będzie poprzez płytowe, skręcane wymienniki ciepła, których maksymalna moc wyniesie około 11,5 MW.

Ilość wymienników ciepła określono na 3 sztuki połączone w układzie równoległym, w tym dwa są przeznaczone do pracy, a jeden stanowi rezerwę. Podgrzewanie wody sieciowej będzie następowało bez urządzeń wspomagających takich jak np. pompy ciepła. Wymuszenie przepływu przez wymienniki będzie zapewnione przez 3 pompy obiegowe (w tym jedna rezerwowa).

Cel projektu:
 

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych.

 

Wartość Projektu i źródła finansowania:

Opis

Umowa/Aneks

Data umowy/Aneksu

Wartość w zł

Całkowity koszt realizacji Projektu

Umowa nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00

30.10.2020

37 274 065,26

Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03

28.06.2022

76 215 320,25

Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-04

30.12.2022

80 151 320,25

Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-05

20.07.2023

80 685 499,19

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych

Umowa nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00

30.10.2020

30 294 118,10

Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03

28.06.2022

61 953 675,00

Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu

Umowa nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00

30.10.2020

15 095 620,86

Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03

28.06.2022

28 409 462,50

Kwota udzielonej pożyczki celem uzupełnienia wkładu własnego

Umowa nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P

22.12.2021

15 198 497,24

Aneks nr 1/613

28.06.2022

33 544 212,50

Kwota kredytu inwestycyjnego stanowiącego koszty niekwalifikowane

Umowa nr 3/KO/2022/KONS

14.09.2022

3 200 000,00

 

Planowane efekty:

- zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,

- uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2

- poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej

- pozyskanie nowych odbiorców
 

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl. lub za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/ 

Załączone pliki:

rozszerzenie pdf Klauzula informacyjna do umowy o dofinansowanie w formie Pożyczki nr 2776_2021_Wn14_OA-mg-yk_P
rozszerzenie pdf Klauzula informacyjna do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010_19-00
Dodane: 15 Grudzień 2020  09:13:00    Ostatnia aktualizacja: 22 Styczeń 2024  16:21:52
Opublikował: Administrator Strony

Geotermia

Zachęcamy do lektury informacji zawartych na niżej wymienionych stronach

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

GEOTERMIA Koło 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA